Kumpulan Umpasa Batak Toba Paling Lengkap!

Wargabatak.Kumpulan Umpasa Pada Suku Batak Paling LengkapUmpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu ,pemberangkatan seseorang,perpisahan atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan kita  sehari-hari.


Baca Juga: Partuturan Pada Suku Batak Toba

Tujuan Umpasa Batak Toba ini adalah untuk mendatangkan Harapan dan keberhasilan,serta untuk menjauhi segala Bala maupun hal-hal yang tidak di inginkan.dalam artian penuh tujuan Umpasa Batak Toba adalah Doa Pengharapan kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kumpulan dan Macam-macam Umpasa Budaya Batak Toba 

Kumpulan Umpasa Batak Toba Paling Lengkap!
Umpasa Dalam Budaya Adat Batak Toba

Daftar Isi :


1.Umpama/Umpasa Batak Mangampu


Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.


2.Umpama/Umpasa Batak Untuk Orang Yang Menikah


Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.

Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.
3.Umpama/Umpasa Batak Saat Tukar Cin-Cin

Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.

Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.

Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

4.Umpama/Umpasa Batak Ni Naposo Bulung


Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata

5.Umpama/Umpasa Batak Lucu


Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.


Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini sering di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,seperti yang sudah kami rangkum berikut ini:

Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan GokilUmpasa Batak Lucu


Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..


Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.


Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....Habang ma Amporik
Songgop tu bonani pisang
Unang ala saotik
Habang osang-osang


Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu


Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i


Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo

Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing MuttutMartampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So TartahanAsa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...

Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...

Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...


Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....


Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu..

Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...


Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...


Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...
Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...
Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...
Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...


Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...

Mangangkat ma inna huting Pas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...

Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🀣 Emma tutu....

Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...


Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....


Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...

Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...

Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu

Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...


Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...


Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu


Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...


Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...


hehhe Horas,Horas,Horas...

Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!

6.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Melamar

Bulu na matoras denggan ma i behenon hite
Angka Naposo naung matoras
Denggan ma i mardongan saripe

Maksudnya :
Orang yang sudah dewasa, seharusnyalah menikah atau dinikahkan.

Timbo bulung botik binot paet,
Buni pe parsisiraan binoto do assim na

Maksudnya :
Kami sudah maklum maksud dan tujuan Anda.

Niluluan tandok hape dapot do parindahanan
Tuk do nian pamangan mandok
Alai dang tuk sijamaon ni tangan

Maksudnya :
Untuk menyatakan “Ya” atas permintaan mas kawin yang diajukan bagi kami tidak masalah namun uang tersedia tidak mencukupi.

7.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Penyerahan Makanan Adat


Bagot marhalto ni agatan di robean
Horas ma hamu na manganton
Tu ganda na antong dihami na mangalean
Maksudnya :
Semoga makanan yang kami berikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tulang dan kami beroleh balas dengan berkat yang melimpah dikemudian hari.

Otik sibutong-butong godang si pirni tondi
Otik sosadia sipanganon on asa
Pamurnas ma tu daging saudara tu bohi
Palomak imbulu paniang holi-holi
Maksudnya :
Kiranya makanan yang kami berikan menguatkan, kekuatan baru bagi tulang sekaligus menyegarkan serta memperlincah badan.

Sititi ma sihompa golang-golang pangarahutna
Otik so sadia sipanganon na hupatupa hami
Ba sai godang ma pinasuna
Maksudnya :
Meskipun makanan yang kami berikan tidak seberapa, namun hendaknyalah ini menjadi berkat bagi kita semua.

Bulung ni dapdap langkop
Ba i na adong  i ma ta parhajop
Maksudnya :
Seberapapun makanan yang tersaji disini marilah kita syukuri dan nikmati.

8.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Pembukaan Dialog Adat

Tangan botohon ujung na jari-jari
Jongjong ahu nuaeng dison parjolo ma marsantabi
Maksudnya :
Saya berdiri disini dengan terlebih dahulu memberi hormat dan salam untuk kita semua.

Sai jolo ni nang nang ma asa di nungnung
Jolo pinangan ma ise asa disungkun
Maksudnya :
Marilah kita kita makan dahulu dan berbincangan boleh menyusul.

Sinuan bulu sibahen na las
Sinuan partuturan sibahen na horas
Maksudnya :
Mari kita jalin persaudaraan untuk kesejahteraan kita bersama.

Tep-tep do mula ni gondang serser do mula tortor
Sise mula ni uhum sungkun mula ni hata
Sipanganon naung pinasahat mu Amangboru
Dia ma lak-lak na dia unok na dia hat na aha ma nidokna
Tangkas ma dipaboa Amangboru
Maksudnya :
Layaknya dalam memulai pembicaraan adat akan selalu diawali dengan pertanyaan tentang maksud kedatangan Amangboru membawa makanan. Mohon dijelaskan kepada kami.

Danggur ma danggur barat toho tu toru ni singkoru
Hata ni sipanganon na binoan mu
Tangkas ma di paboa Amangboru
Maksudnya :
Amangboru membawa makanan untuk kami, maksudnya kira-kira apa mohon dijelaskan.

Sande sige dibingkulan ni sopo
Patuk do manise molo so tangkas binoto
Onpe na manise ma hami nuaeng tu hamu Amangboru
Hata ni sipanganon na pinatupa mu i,
Dihatahon Amangboru ma.
Maksudnya :
Maaf Amangboru, kami mohon kiranya Amangboru menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan makanan yang diberikan kepada kami.

Omputa raja ijolo martungkot siala gundi
Na denggan pinukka ni na parjolo
Ido si ihuthonon ni na di pudi
Maksudnya :
Hal baik yang sudah dirintis oleh para leluhur hendaknyalah itu diikuti oleh generasi penerus.

Baris-baris ni Gaja dirura pangaloan
Molo marsuru Raja dai do so oloan
Ai molo ni oloan ro ma pangomoan
Molo sonioloanan ro do hamagoan.
Maksudnya :
Mentaati titah Raja pasti akan membawa keberuntungan namun melawan atau meremehkan titahnya bisa mengakibatkan kesusahan.

Dangka ni buku duri jait masi jaotan
Di haroro ni hamu Amangboru nam
Aha ma na naeng taringotan
Maksudnya :
Gerangan apa yang ingin Amangboru bicarakan dengan kami.

9.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Pembicaraan Sinamot


Amporik marlipik onggang marbabang
Gabe do parsinamot na otik
Laos gabe do nang parsinamot na godang
Maksudnya :
Si pelamar yang hanya punya uang sedikit atau si pelamar yang punya uang banyak sama-sama punya kesempatan untuk berketurunan.

Barita ni lampedang mardangka bulang bira
Hamoraon ni hamu Amangboru nami tarbarita do ro didia
Maksudnya :
Bukan rahasia lagi bahwa kekayaan Amangboru sudah diketahui oleh banyak orang.

Tangkas uju purba tangkasan ma uju angkola
Tangkas hita maduma tangkasan ma na mamora
Hata ni sipanganon masak i
Tangkas ma dipaboa Amangboru
Maksudnya :
Mohon dijelaskan lebih rinci lagi maksud dan tujuan kedatangan Amangboru.

Pitu lili nami ai gohan mu ma antong hajut nami
Uli nipi nami ai gohan mu ma antong hajut nami
Maksudnya :
Sungguh indah mimpi kami bahwa Amangboru akan mengisi kantong kami dengan uang.

Aek godang aek laut
Dos ni roha do sibahen nasaut
Maksudnya :
Kesepakatan yang baik akan menyelesaikan masalah dengan baik.

Habang ruba-ruba songgop di bona ni assosoit
Yanggo tu hula-hula tung tongka so mangholit
Maksudnya :
Bahwa kepada hula-hula dan Tulang, kita tidak boleh pelit.

Lata pe na lata duhut duhut do si but-buton
Hata pe na hata, pandohan ni suhut do tiopon
Maksudnya :
Keputusan tertinggi dan terakhir dalam suatu perembukan adat seharusnyalah ditanyakan kepada Hasuhuton (yang punya acara).

Inganan ni puli dihauma silenggam
Marangkup do nauli mardongan do nadenggan
Angkup ni parhorasan i Amangboru
Dia laklakna dia unokna dia ma hatana aha ma ni dokna tangkas ma dihatahon Amangboru
Maksudnya :
Yang baik dan yang benar akan selalu beriringan. Apabila rombongan Amangboru datang beriringan kira-kira apa maksud dan tujuannya, mohon dijelaskan.

Bulung siala tu bulung ni pirdot
Bulung ni motung mardua rupa
Angka naung hinata sude ma hita marningot sai unang adong hita na lupa
Maksudnya :
Apapun yang sudah kita sepakati dalam perundingan adat, kiranya jangan sampai ada yang kelupaan.

Nunga jumpang tali aksa ihot ni ogung oloan,
Nunga simpul sude angka naung hinata
Ai denggan do hita masi pa olo-oloan.
Maksudnya :
Semoga topik masalah sudah dapat kita selesaikan dengan baik berkat rasa kebersamaan dan saling pengertian.

Napuran sirara uruk na peak di pinggan pasu
Hupasahat hami tu hamu ulosan
Debata do ianggo na ma masu-masu
Maksudnya :
Kami memberi ulos tanda cinta kasih namun yang akan memberkati adalah Tuhan.

10.Umpama/Umpasa Batak Dalam Untuk Pengantin Natarpasu-pasu

Diginjang ma arirang ditoru panggonggonan
Ari mu ma naso jadi sirang
Tondi mu tontong ma masigonggoman
Maksudnya :
Bahwa pernikahan Ananda tidak boleh cerai dan harus senantiasa saling dukung dalam doa.

Binsar mata ni ari poltak mata ni bulan
Tubuan boru ma hamu na malo mancari
Tubuan anak na gabe Raja panungkunan
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberi kalian anak perempuan yang pintar cari uang dan beroleh anak laki-laki yang punya hikmat dan bijaksana.

Pege sangkarimpang tu ansimun si sada holbung
Rap mangangkat ma hamu tu ginjang
Rap manimbung antong tu toru
Maksudnya :
Kapan dan di manapun kalian berada harus selalu sekata dan seiring jalan.

Bintang na rumiris tu ombun na sumorop
Anak pe antong dihamu riris, boru pe torop
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberi kalian keturunan anak laki dan perempuang yang banyak.

Ansimun panorusi gundur ma pangalambohi
Songon miak miak ni hata dituturi didampoli
Asa tubuan anak ma hamu angka na marsahala
Dohot boru angka nauli
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberi kalian keturunanan anak laki-laki yang penuh wibawa dan anak perempuan yang cantik-cantik.

Eme sitamba tua ma parlinggoman ni si borok
Tuhanta Debata na martua, luhut ma hita diparorot
Maksudnya :
Allah Maha Besar kiranya menyertai kita semua.

Tinaba hau toras bahen tiang di balian
Na burju marnatoras sai dapotan pasu-pasu do i
Dapot parsaulian
Maksudnya :
Seseorang yang hormat dan sayang pada orang tua akan diberkati Tuhan.

Ansimun ma panorusi hundur ma pangalambohi
Songon miak-miak ni hata dituturi didampoli
Tuak ma di abara mu hasahatan ni pasu pasu
Anak na olu tu jolo na olo ihuton
Na boi mambahen marsada / sipadao parguluton
Sahata ma hamu tu dolok sahata tu toruan
Maksudnya :
Diberkati Tuhanlah kiranya kalian dengan anak yang baik yang sukanya adalah ingin bersatu, benci pada permusuhan dan suka seiring sejalan dengan saudaranya.

Sinimbur ni pangkat ma sinimbur ni hotang
Tusi hamu mangalangka
Disi ma dapotan parsaulian dapotan pansamotan
Maksudnya :
Kemanapun Anda melangkah hendaknya beroleh keberuntungan.

Balintang ma pagabe tumundalhon sitadoan
Arimu ma gabe molo masi paolololoan
Maksudnya :
Anda akan sejahtera dan berketurunan yang banyak apabila memiliki sikap saling pengertian dan saling mendukung.

11.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Memberi Ulos Kepada Paranak,Ulos Passamot,Pambaribai,Todoan Dan Lain-lain

Mangordang ma di tano tur manerak di hauma saba
Mangasi ma antong amanta Debata
Dipartorop ma na toropi, mangarerak ma anak si sada-sada
Maksudnya :
Kiranya Tuhan semakin memperbanyak keturunan yang sudah banyak serta menambah anggota keluarga yang sedikit.

Marmutik ma lasiak dompak mata ni ari
Malo ma ho lae, ito manganju parumaenmi
Di arian nang di bot niari
Maksudnya :
Kiranya sang besan (Eda / Amangbao) tak bosan-bosan mengajari menantu yang baru berkeluarga.

Ramba Naposo na so tubuan lata
Halak Naposo dope parumaen mi lae, ito
Na so malo agia aha
Maksudnya :
Pengantin baru belum mengetahui banyak tentang seluk-beluk berkeluarga.

Andor hadukka baen togu-togu ni lombu
Andor hatiti baen togu-togu ni horbo
Penggeng ma hamu saur matua dihaliangi pahompu
Sahat tu na marnini sahat tu na marnono
Maksudnya :
Kiranya umur besan dipanjangkan hingga punya cicit dan buyut.

Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bontean
Leleng ma hamu mangolu
Sahat tu parhorasan sahat tu panggabean
Maksudnya :
Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.

Sahat-sahat  ni solu sahat ma tu Tigaras
Leleng ma hamu mangolu gabe jala horas-horas
Maksudnya :
Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.

Binanga ni sihombing binongkak di Tarabunga
Tusanggar ma amporik tu lubang ma satua
Asa sinur ma na pinahan gabe na ni ula
Horas pardalan dalan mangomo partiga tiga

Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberkati ternakmu jadi banyak, hasil panen yang melimpah, selamat di perjalanan dan beruntung dikala berdagang.

Mangerbang bunga-bunga di na buha siang ari
Horas ma hamu na marsabutuha
Lam tu gabe na ma antong angka na marhaha maranggi

Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberkati yang kakak beradik dan juga yang bersaudara.

Tubu simartolu didolok panamparan
Penggeng ma (lae,ito) sahat tu na saur matua
Dihaliangi angka pomparan

Maksudnya :
Tuhan memberkati kalian hingga tua dan dikelilingi keturunan.

12.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Memberi Ucapan Terimakasih(mangampu)

Aek marjullak-jullak, marjullak-jullak sian batu
Jullak-jullak na i antong pamasukon ma tu tabu-tabu
Hata pasupasuan sian hamu hula-hula nami
Ampuon nami ma i antong martonga ni jabu
Maksudnya :
Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu bontean
Leleng ma antong hita mangolu
Sahat tu parhorasan sahat tu panggabean
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberkati kita, panjang umur, sehat dan banyak keturunan.

Naung sampulu pitu ma juma ni sampulu ualu
Hata pasu-pasu sian hamu hula-hula
Boanon nami ma i antong martonga ni jabu
Maksudnya :
Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.

Doding ni dodingkon, doding ni mandalasena
Pasu-pasu pinasahat mu nai
Sai unang ma muba sai unang sesa
Maksudnya :
Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima kiranya tetap abadi dan tidak lenyap.

Tuat si puti nangkok sideak
Ia i na uli ima ta pareak
Maksudnya :
Mana yang terbaik itulah yang harus kita upayakan.

13.Umpama/Umpasa Batak Dalam Rangka Suasana Dukacita


Bagot madungdung tu pilo-pilo rumarajar
Salpu ma antong sian hamu na lungun sai ro ma na jagar
Maksudnya :
Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.

Tombak ni Simalungun parsobanan ni Simamora
Salpu ma angka lungun sian hamu, sai ro ma silas ni roha
Maksudnya :
Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.

Tubu hau parira didolok Simangonding
Tung boha pe tua ni ama dohot ina
Tongtong do lungun roha molo dung monding
Maksudnya :
Setua apapun ayah dan ibu kita, kalau sudah meninggal tetap akan terasa pilu dihati.

Ramba ni ni Sipoholon marduhut duhut sitata
Tung boha pe borat ni Sitaonon
Tongtong do ingkon pujion Tuhanta Debata
Maksudnya :
Bagaimanapun duka menerpa kehidupan kita namun kita harus tetap memuji Allah.

Aha simbohan ahado sitapangi
Aha do hasoan disi ulung balang ari
Ia disi simbohan disi do sitapangi
Nang naung ganjang umur na
Sai tong do naeng marhurang nari
Tung apala pinatangkas
Tung godang do na marsiak bagi
Ai pangidoan i godangan do na mangarsahi
Maksudnya :
Bahwa hidup itu tak ada batas kepuasannya meskipun usia tua justru akan menimbulkan banyak masalah.

Hotang binebe andor pinulos pulos
Unang ho mandele ai godang do tudos-tudos
Maksudnya :
Jangan pernah putus asa dan putus harapan karena derita / nasib yang kamu alami juga dialami oleh banyak orang.

Napuran tano tano tu sarindan ni Pinasa
Anggo daging ni ama / inantaon mulak ma gabe tano
Jala tondi na i mulak ma tu nampunasa (Allah)
Maksudnya :
Jasad orang meninggal akan pulang kembali ke tanah, sedang rohnya akan kembali kepada Allah.

Timbo tiang ni rumah timboan do tiang sopo
Nungnga tung ganjang umur ni natua-tuaon
Sai lobi ganjang ma umur ni na poso
Maksudnya :
Usia almarhum / almarhumah sudah cukup tua namun biarlah usia yang muda akan lebih panjang dari dia lagi.

Tinapu bulung siarum bahen uram ni pora-pora
NI hansit i tibu ma malum sai ro ma silas ni roha
Maksudnya :
Kesedihan  itu hendaklah segera sirna digantikan oleh sukacita.

Eme sitamba tua parlinggoman ni Siborok
Ompunta Debata na martua
Apala luhut ma antong hita diparorot
Maksudnya :
Kiranya kuasa Allah Bapa di sorga menaungi dan melindungi kita semua.

Banuarea na godang hatubuan ni tumbur tua
Angka na metmet tibu ma imbur imbur magodang
Angka amanta dohot inanta anggiat ma saur matua
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberkati anak kecil menjadi cepat besar dan yang dewasa dipanjangkan umurnya.

Adong aek boluson molo lao tu Sibolga
Na dokdoki gabe naeng do i parsanon
Molo adaong dos ni roha
Maksudnya :
Betapapun beratnya beban yang akan dipikul akan terasa ringan bila yang bersaudara sehati sepenanggungan atau mau sama-sama memikul beban.

Songon lote andolok na masi jou-jouan
Molo adong na huranglobi di hamu
Denggan ma hamu masianju-anjuan
Molo adong na gale ditonga-tonga mu
Denggan ma hamu masi urupan
Maksudnya :
Kiranya yang bersauudara saling memaafkan, saling menolong.

Habang pidong rande songgop appapaluan
Manang ise naeng gabe jala mamora
Di oloi ma partaluan
Maksudnya :
Yang bersaudara siapapun dia yang ingin hidup dalam damai sejahtera dan banyak turunan, hendaklah bersedia mengalah pada saudaranya.

Sanggirgir ma ditobing silantom di tapian
Manang didia pe hamu pomparan ni ama, inangon
Disi ma hamu gabe horas huhut dapotan parsaulian
Maksudnya :
Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kamu sehingga kemanapun kamu pergi selalu beroleh keberuntungan.

Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
πŸ‘‹HORASπŸ‘‹

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak