Pengertian Pinggan Panungkunan Dan Contohnya Dalam Budaya Adat Batak

 WargabatakPengertian Pinggan Panungkunan Dan Contohnya Dalam Budaya Adat Batak.Dalam Adat Istiadat Suku Batak memiliki beragam istilah-istilah yang dipakai ketika Proses Adat sedang berlangsung.

Seperti contohnya Pernikahan adat Batak, merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Pernikahan adat Batak memiliki berbagai macam tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya pasangan suami istri dianggap sah menurut adat Batak.

Pinggan Panungkunan Adalah Piring Yang berwarna Putih Polos yang tidak memiliki Corak apapun.Pinggan Dalam Bahasa Batak Artinya Piring.Piring ini melambangkan kesucian hati dan kebersihan pikiran dalam semua kekuatan dan perlakuan untuk meminta berkat dan persetujuan dalam menghadapi Hula-hula.

Selain Itu disebut Juga Pinggan Pasu yang tetap pada kedudukanya yang merupakan suatu simbol permintaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya memberikan berkat dalam kehidupan kita.


Didalam Pinggan Pasu Ini,biasanya akan diisi berupa istilah adat dalam suku Batak yaitu:


1.Boras Pir yaitu beras Penguat Roh Manusia,Atau sering disebut Parbue siribur-ribur(Sekambium Padi Yang Memiliki Buah Yang Banyak)Yang menunjukkan kerinduan dalam kemanusiaan Pada Banyaknya keturunan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia tetap didalam kerendahan hati.


Dari Istilah Boras Pir,Muncullah Umpasa batak yang mengatakan:


Pir ma pongki bahul bahul pansalongan
Pir ma tondinta saluhutna di lehon Tuhan ma di hita pansamotan.Tubu ma dingin-dingin di toru ni simartolu
Horas ma tondi madingin Pir tondi matogu
Debata do namangiring-iring asa tongtong hita leleng mangolu.

2.Napuran Rata Yaitu Daun Sirih Yang berdaun sirih dengan Bilangan Ganjil antara 5 atau 7 Daun.


Merupakan Satu Simbol Dari Keibuan Dalam kehidupan sehari-hari jika ada Tamu akan selalu Membuka Kantong Daun sirih diletakkan didepan Tamu,Daun sirih ini hijau seperti inilah mengartikan permintaan supaya selalu diberkati dan diberikan keturunan di kehidupan.


Dari istilah adat ini,munculah Umpasa Batak berbunyi:


Napuran tano tano rangging marsiranggongan
Badanta pe padao dao tondinta i ma marsigomgoman

3.RINGGIT/HEPENG Dinamakan juga dengan Ringgit Sitio Suara Yang menunjukkan Pertemanan Dari yang memilik anak yang kaya yang tidak mengejar Uang untuk membuat yang baik dalam menghadapi Hula-hula.

4. TANGGO TANGGO yaitu jambar juhut yang dipotong-potong dalam adat Batak yang berartikan satu doa dan permintaan Kepada Tuhan supaya semakin eratnya tutur untuk hari-hari yang akan datang. 

Dari sinilah Muncul Umpasa Adat Batak Dengan Bunyi:

Bosur manganton indahan na las mahap marlompan juhut jala sombu minum aek sitio tio 
Sai pamurnas ma i tu pamatang tu bohi sipanindak panaili sipaneang holi holi jala si palomak imbulu

Bagot na marhalto ma na niagatan di robean Horas ma na manganton tu ganda na ma sinadongan di hamu na mangalean

Pinggan Panungkunan hanya akan dilakukan ketika marhata sinamot dinamakan juga daina Pinggan Panungkunan!(bertanya) yang merupakan jembatan untuk bertanya dari paranak kepada hula hula dalam menanyakan hutang (membayar adat) yang akan diberikan kepada hula hula.

Jikapun ada yang melakukanya di ulaon unjuk,berarti belum melakukan acara marhata sinamot yang artinya dalam satu hari itu juga akan diadakan marhata sinamot dan kelanjutanya.

Jika marhata sinamot sudah dijalankan dan sudah diadakan juga Pinggan Panungkunan ,dari sini akan dinamai Menjadi Pinggan panggabei.


CONTOH HATA NI PINGGAN PANUKUNAN

Pinggan Panungkunan HULA-HULA : beha raja ni amang boru nungga boi ta torusson pakataion ta

AMANG BORU : Gabe raja nami

HULA-HULA : tontong ta puji Tuhan ta pardenggan basa di aria nauli, di ari nadenggan, di bulan na denggan, di taon parasianan on, ta pukka ma di akka hata ni raja.

Asa tektek do mula ni gondang
Ser-ser mula ni tor-tor
Sise mula ni hata
Sukun mula ni uhum

Asa pitu goar ni ari
Sapulu dua goar ni bulan
Asa tangga do balatuk
Laba-laba parpintoan
Molo naeng ma mukka hata anggka raja denggan mai molo di atas ni pinggan panukunan

On pe raja ni amang boru takkas ma pasahat hamu jumolo pinggan panukunan

AMANG BORU : mauliate ma di hamu hula-hula nami raja ih (...)
Baris -baris ni gaja inna di rura pangaloan
Ai molo marsuru antong akka raja na ikon do oloan.

Ai molo ni uloan tamba akka sinadongan
Ai molo so ni oloan, olo ma iba agoan di akka parbinotoan.

Asa binsar ma matani ari poltak ma matani ni bulan
Mangarade ma hamu raja nami
Roma hami pasahaton pinggan panukunan
Boru nami 

HULA-HULA : nungga mangarade hami raja ni amang boru

Amang boru : Takkas adoppon  tapuk nai amang boru tu adopan ni raja ih.

HULA - HULA : mauliate ma di Tuhan ta
Mauliate ma di hamu raja ni amang boru nami raja (...) Naung takkas di oloi hamu pangidoan nami.

Dison nungga sahat di adopan nami pinggan panukunan, pinggan sitio suara, pinggan puti naso haripan, sikap ni pinggan pasu nahot di hundulan na.

Asa alatan ta maon martangiang tu amata namartua debata,
Sai anggiat ma panukunan gabe on
Panukunan horas
Pimantaan ni akka tangiang
Masu-masu ma na di jolo na
Makorasi ma nadi pudina
Hot ma pasu-pasu ni tuhan di hita namar hula-hula marboru. Jal tondi na gabe panuturi .

Raja ni amang boru di atas ni pinggan panukunan on tupa do di patupa hamu dison ima parbue si ribur-ribur
Parbue pir maon, parbue sakti

Asa alata taon martangiang tu amata namartua debata
Sai anggiat ma torup maribur ma pinopar di hita namar hula-hula marboru
Na takang huhut ma najuara.

Asa pirma pokki bahul-bahul pasalongan
Pir ma antong tondi ta
Luju-luju ma nang akka pasamotan.

Raja ni amang boru di atas ni pinggan panukuan on Tuba di baen hamu
Ima napuran rata, napuran si rara uruk,napuran sirara adop, napuran mauliate,
Si pasiding hata muruk, sipalambok ate-ate

Asa demban sian dairi di atupi ni boru toba
Di bibir do antong daina, di tolonan do hita tabona.

Asa na puran tano-tano rangging marsiranggoman
Molo pe bandan ta raja ni amang boru na padao-dao. Anggo tondi ta hot do antong sai marsigomgoman.

Raja ni amang boru di atas ni pinggan panukan on tupa do di baen hamu
Ima tanggo -tanggo nabolon, juhut namarsaudara.

Sada simbol maon patoguhon ruhut ni paradaton, dohot togu ni partuturon
Di hita namar hula-hula marboru.
Hamu mai raja ni amang boru nami
Dohot hami raja ni hula-hula muna.

Raja ni amang boru di atas ni pinggan panukan on tupa do di baen hamu dison
Ima ringgit namarmata, rupiah nabolak na cinetak ni pamareta ta.
Ha solomonan ni inata soripada
Si palas rohani amatan raja

Di panutuhon hamu do antong hamu
Na poparan niraja
Anak ni namora 

Anggiat ma pininta ni ulaon ta sadarion
Sai lam martamba-tamba ma di hita
Ria nang lasni roha.

Asa dohonon ma songon hata ni situa-tua
Asa timbo dolok martimbang
Hatubuan ni si marhora-hora
Amata debat do antong namartua na  diginjang
Di tumpak ma hamu antong gabe luhut ma laos mamora.

Raja ni amang boru sian Isi pinggang panukuan on ringgit namarmata ,rupiah nabolak on, asa jolo hu parsaulihon hami na gabe pinggan panggabei di hami hula-hula muna.

Mangido tikki hamu raja ni amang boru.

AMANG BORU : gabe raja nami ulahon hamu ma.

HULA-HULA : di hita namardongan tubu po paran ni ompung ta ,(...) Boru ,bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami.

Dison adong do di pasahat raja ni amang boru ta ringgit namarmata,rupiah nabolak na gabe pinggan panggabei,
Asa las ima tangiang ta asa gabe na manggabei, gabe ma nani gabean

Sada maon tu poparan ni opung ta raja (...)
Sada nai maon tu poparan ni opung ta si raja (...)
Molo na sasada on dosma rohatta ate
Au ma makasipul hon on

Di dok hata ni situa-tua
Asa nidurung inna pora-pora las mangihut sibahut sian holang-holang ni batu
Molo jumpang akka sipas roha ni akka raja dengan jala une majo pinadippos tu bagasan hajut ate.

Molo tung geok di roha mu
Simpul annong ulaon on
Ro hamu tu au rap ta parsaulihon 
Pingggan panukunan on
Gabe jala horas

Di hata ni situa-tua
Simbora jurguk pinsur saotik
Taruli do annong hita saluhut na rupiah on
Alai jumolo jala sumurung au saotik
Dosma rohatta, ta gabehon mai
Mauliate ma di hita namar dongan tubu.

Raja ni amang boru nungga sikop di hami
Hasahatan ni pinggan panukunan na gabe pinggan panggabei.

Asa dohonon ma songon hata ni situa-tua
Asa hori do sada hul-hulan
Bonang do sada halosi
Nungga hu jalo hami nakin pinggan panukuan.
Paulakhon nami maon sada ringit sitio suara, rupiah nabolak.
Asa tio suara, sada ma roha, sada ma nang alus muna dina mangalusi sise sukun nami
Raja ni hula-hula muna raja (...)
 Boru nami.

HULA-HULA : takkas adophon tampuk nai amang boru tu adopan ni raja ih.

AMANG BORU : mauliate ma di Tuhan
Mauliate ma di hamu hula-hula nami raja ih (...)

Asa gondang sabangunan inna alu-alu ni pargossi.
Nakin hu pasahat hami di tu hamu pinggan panukunan. 
Nuaeng di paulak raja ih sada ringgit namarmata,sitio suara.rupiah nabolak
Asa tio suara, sada maroha,sada ma nanag hata nami di namangalusi sise sukun ni raja ih .

On pe raja nami mangido tikki hami satokkin
Asa jolo hu liat hon hami jo pinggan pangalusi on di hami namardongan tubu,boru,bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami.

Mangido tikki hami raja nami.

HULA-HULA :gabe amang boru ulahon hamu ma.

AMANG BORU :songoni di hita namar dongan tubu poparan ni opung ta  raja (...) Boru,bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami. 

Dison adong di pasahat raja ni hula-hula ta tu hita sada ringgit sitio suara,rupiah nabolak. Na gabe pinggan pangalusi
Di dok hula-hula ta asa sada ma roha, sada manang hata ta, sada manang alus ta dina mangalusi sise sukun ni raja ih.
Beha di hita sada ma hata, sada manang alus ta.
Mauliate.

Alai molo nasa sada on dosma rohatta ate au ma makasikop hon on.
Adong do hata ni situa-tua nauli.mandok

Asa ni durung inna pora-pora las mangihut ma so bahut sian holang-holang ni batu
Molo jumpang antong si palas roha jambar ni akak raja denggan jala une majo pinadipos tu bagasan hajut ate . Boi ma dohonon upe datu ate.

Molo geok di roha mu sippul annong ulaon on, ro hamu tu au rap ta parsaulihon pinggan pangulusi on .
Ta gabe hon  mai
Mauliate ma di hita namardongan tubu.

AMANG BORU :songoni ma di hamu hula-hula nami raja ih (...)
Nungga liat di hami pingan pangalusi
Di hami namardongan tubu,boru,bere, nang songoni raja dongan sahuta nami.
Nungga sada hata hata nami, sada ma nang alus nami. Di namangalusi sise sukun ni raja ih.

Partikian on pe hu pasahat hami ma tu hamu raja nami 
Mardongan mauliate .

HULA-HULA : mauliate ma di tuhan ta
Mauliate ma di hamu raja ni amang boru nami raja. (...)

Beha raja ni amang boru nungga boi ta torus hon pakatai on ta.

AMANG BORU : nauli raja nami.

HULA-HULA :di tambai raja ih ma.

Horas ma jala gabe
Gabe ma jala Horas.

Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak