Pengertian Dan Contoh Susunan Pasahat Tudu-Tudu Ni Sipanganon Dalam Budaya Adat Batak

 Warga Batak,Pengertian Dan Contoh Susunan Pasahat Tudu-Tudu Ni Sipanganon Dalam Budaya Adat Batak.

Tudu-Tudu Ni Sipanganon Adalah Hewan Yang Disembelih Dalam Upacara Adat Batak,dimana Bagian-bagian Tertentu Dari hewan yang disembelih ini akan diletakkan Dan Disusun Sesuai Urutan Jambar Pada Suatu Wadah Berupa Talam Yang terbuat Dari Keramik maupun anyaman Bambu.

Tudu-Tudu Ni Sipanganon Dalam Adat Batak,merupakan Simbol Penghormatan Yang Diambil Dari Bagian-bagian Tertentu dari hewan sembelihan(Kerbau,Sapi,B2) yang biasanya dibuat Oleh Pihak Hasuhuton Untuk Menjamu Pihak Hula-hula.(Mamboan Sipanganon Tu Hula-Hula).

Sebaliknya,Pihak Hula-Hula Akan Menyediakan Jamuan Ikan(Dengke)Dan Beras(Boras).Dalam Tempo Dulu Suku Batak menyebutnya dengan Istilah Adatnya"Boras Sipir Ni Tondi(Beras Penguat Roh)Dan sekarang Sering Disebut"Boras Parbue(Beras Buah Kehidupan"


Contoh Susunan Acara PASAHAT TUDU-TUDU NI SIPANGANON DOHOT DEKKE SIMUDUR-UDUR

Pengertian Dan Contoh Susunan Pasahat Tudu-Tudu Ni Sipanganon Dalam Budaya Adat Batak
Jambar Pada Suku Batak,Tudu-tudu Ni Sipanganon.


PROTOKOL PARANAK : songoni ma di hamu raja ni hula-hula nami raja si(...)

Molo naung mangarade hamu raja nami

Asa ro hami mandapoton hamu

pasahatton tud-tudu ni sipanganon...?


PROTOKOL PARBORU : songoni ma di hita poparan ni opung ta raja si(...) Boru,bere. Nang songoni raja ni dongan sahuta nami.

Ala naeng ro nama raja ni pamoruonta mandapothon kita asa rapa majalo mahita.


Nungga mangarade hami raja ni amang boru.


PROTOKOL PARANAK : di hamu hula-hula nami raja si(...) Di ari nauli,di ari nadenggan, di bulan nadenggan .naung makalashon hita di pasu-pasu ni Tuhan di namamulai ulaon ta hita. Dison marnatappak do 

Hami raja ni pamoruon muna

Pasahatton Tudu-tudu ni sipanganon na marsaudara. Tudu-tudu ni panggabean parhorasan maon di hamu raja nami,.molo tung songonon pe na boi hu pasahat hami di tikion lasma rohamu raja nami.


Asa dohonon ma songon hatani situa-tua

Huta tano bato ma inna parsaran ni leang-leang

Horas ma hamu raja ni hula-hula nami namajalo

Horas ma hami raja ni pamoruon muna namangalean.


Emmatutu


PROTOKOL PARBORU :songoni ma di hamu raja ni pamoruon nami

Hami tutu naeng roma mandapothon hami

Asa dos nakok na,dos nang tuat na

Mangarade ma hamu

Boru nami boan hamu tuson dekke nalao sipasahatton ta raja ni pamoruon ta raja si(...)


PROTOKOL  PARANAK : nungga managarade hami raja nami.


PROTOKOL PARBORU : di hamu raja ni pamoruon nami raja si (...)

Dison hu pasahat hami tu hamu

Dekke namok-mok

Dekke na ganjang

Dekke simudur-udur maon

Dekke sitio-tio

Dohot pangidoan Tu Tuhan ta

Sai ganjanga ma umur di hamu raja ni amang boru nami

Torop pinopar

Mudur-udur hamu tu dolok tu toruan

Jala tio ma akka ngolu-ngolu dohot mual inumon muna.

Jala sahat nauli, sahat na denggan

Tumpahon ni amata namartua debata


Molo tung songonon pe na boi hu pasahat hami tu hamu

Lasma roha mu

Lasma nang tondi mu.


Asa dohonon ma songon hata ni situa-tua


"Bulung ni jabi-jabi inna tu bulung ni simarlasuna

Tung songonon pe dekke naung hu pasahat hami tu hamu

Sai tuhan tama na manggohi pasu-pasu na".


Emma tutu


PROTOKOL  PARBORU : marsijalangan mahita.

Horas,Horas,Horas


NAENG MARSIPANGANON MA


PROTOKOL  PARANAK : beha raja nami ala naeng marsipanganon nama hita

Ise ma hita maben tangiang..?


PROTOKOL PARBORU : ala hamu do na patupahon raja ni amang boru

Sian hamu ma namabaen tangiang

Pattikian on pe hu pasahat hami ma tu hamu.


PROTOKOL PARANAK : nauli raja nami

Ala dison do hahadoli niba St. H.sihombing

Asa marsipanganon hita haha doli

Haha doli ma namabaen tangiang


Andorang so marsipanganon hita

Ta pasada rohatta martangiang ma hita


ALE AMA NAMI NADI BANUA GINJANG

GOK PUJI-PUJIAN HU SOMBAHON ROHA NAMI TU ADOPAN MI ALE TUHAN

ALA HU PAKILALAHON HAMI DI SUDE ASI DOHOT DENGGAN NI BASAM.

SAHAT TU UDUTAN NA  (.................) 

AMEN...


PROTOKOL  PARANAK : sitintin ma si gompa, golang-golang ma pangarahut na

Tung songoni pe sipanganon naung hu patupa hami sai godang ma pinasuna


Emmmatutu


Marjomut ma hita

Marsipanganon mahita


Di tikki namarsipanganon ih borhat do suhut paranak

Mandapoton akka tutur na

Songon pasangaphon nasida di tikki mangan dope.


Di tikki namarsipanganon ih borhat do

Suhut parboru

Mandapoton akka tutur na

Songon pasangaphon nasida di tikki mangan dope.


Laos mardalan do sulang-sulang 

Sian pihak paranak tu Horong ni parboru.

Jala takas doi di gorahon protokol ni paranak


PROTOKOL PARANAK :di hamu hula-hula nami raja si (...)

Hu pasahat hami tu hamu raja nami

Sulang-sulang natabo.


Laos borhat ma pihak paranak pasahaton sulang-sulang tu parboru.


"Asa manupak ma sahala mu di hami pamoruon muna. Jala masu-masu ma Tuhan ta di hita saluhut na.

Lasma rohamu raja nami

Butima".


ROTOKOL PARBORU :  patamahon tudu-tudu ni sipanganon dohot dekke naung di jalo sian raja ni hula-hula dohot tulang


songoni ma di hita poparan ni opung ta raja si(...) Boru,bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami

Molo tung di jolo ni hasuhuton pe tudu-tudu sipanganon ih naung rap mangadopi.mahita disi ate

Jala ta halason mai

Mauliate


PROTOKOL PARANAK : patamahon dekke naung di jalo sian hula-hula dohot tulang.


Songoni ma di hita poparan ni opung raja si(...) Boru, bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami

Molo tung pe di jolo ni hasuhuton

Dekke naung ta jalo sian raja ni hula-hula ta dohot tulang ta

Naung rap mangadopi mahita disi

Jala ta halasson mai ate.

Mauliate ma


Ala adong do di jalo paranak dohot parboru dekke siuk sian horong ni Hula-hula dohot tulang. Denggan manian di gorahon dekke siuk na pinasahat ni hula-hula dohot tulang nasida.


PROTOKOL PARBORU : hu jalo hami do dekke siuk sian raja ni hula-hula dohot Tulang nami na huparsangapi hami

 

Hu jalo hami do dekke siuk si hula-hula raja si (...)


Hu jalo hami do dekke siuk sian tulang raja ih(....)


Hu jalo hami do dekke siuk sian bona tulang raja ih(...)


Hu jalo hami do dekke siuk sian tulang rorobot raja ih (...)


Hu jalo hami do dekke siuk sian hula-hula namarhaha maranggi  sian raja ih(...)


Hu jalo hami do dekke siuk sian hula-hula anak manjae raja ih(...)


Mauliate godang ma hu pasahat hami tu hamu hula-hula dohot tulang nami.


PROTOKOL NI PARANAK : hu jalo hami dekke siauk sian hula-hula dohot tulang nami na hu parasangapi hami.


Hula hami do dekke sian hula-hula nami raja ih(...)


Hu jalo hami do dekke sian Tulang nami raja ih(...)


Hu jalo hami do dekke sian bona tulang nami raja ih(...)


Hu jalo hami do dekk sian tulang rorobot nami raja ih(...)


Hu jal hami do dekke sian hula-hula nami namarhaha maranggi raja ih(...)


Hu jalo hami do dekke sian hula-hula nami anak manjae raja ih(....)


Mauliate godang ma hu pasahat hami tu hamu hula-hula dohot tulang nami.


PROTOKOL PARBORU : di hamu boru nami asa seati hamu jolo ate-ate dohot aliang-aliang naon 

Jala bagihon hamu tu akka tutur ta.


Di bagihon boru ni nasida ma juhut naung  niseatan tu akka tutur .


PROTOKOL NI PARANAK : ha suhuton paranak mabagi (pasahatton) dekke nani jalo nasida sian akka horong ni hula-hula

Dohot tulang tu akka dongan tubu na ,boru,bere, dongan sahuta.


Tu hula-hula dohot tulang di pasahat, di dok mai dekke lompan.


Dung sidung marsipanganon jonjong ma protokol ni paranak lao mangido pangurupion sian nai gokhon na

Sian dongan tubu boru,bere, dongan sahuta

Songonon ma hatana.


PROTOKOL PARANAK : di hamu nahu parsangapi hami amata raja nang inata soripada dohot di hita namardongan tubu,boru,bere, nang songoni raja ni dongan sahuta nami ale-ale saluhut ma  hamu na hu gokhon hami. Hirim situtu do rohani di pangarupion muna. Jadi roma hamu mandapothon hami lao pasahatton tanda ni holong muna tu hami ima tumpak na gok tu hami.

Nungga mangarade be hami

Mauliate ma.


Dung sidung mangalehon tumpak 

Jonjong ma protokol paranak lao pasahatton hata mauliate


PROTOKOL PARANAK : di hamu na hu parsangapi hami amata raja dohot inata soripada, dohot di hita namar dongan tubu, boru,bere,nang songoni raja ni dongan sahuta nami, ale-ale

Suang songoni na hugokhon hami

Mauliate godang ma hu pasahat hami saluhut na di siala tumpak na godang

Naung i pasahat munai tu hami.

Dang tarbalos nami ih sude. Alai na pos do roha nami amata debata pardenggan basa ih ma na mabalos sude holong ni roha muna naung i pasahat munai tu hami nakin.

Sahali nai mauliate godang ma.


Masa do muse  ta ida dung sidung acara majalo tumpak, di lehon parana do kesempatan tu pengantin boru laho mabuat ( majomput) tumpak ih songon mabaen las rohani nasida.sada simbol manang tanda ni holong doi tu pengantin.


Dung une jala renta mardalan sude nai di pukka ma pakataion na.

Tu na mambagi jambar.


MANISE-MANUKUN TUDU-TUDU NI SIPANGANON


PROTOKOL NI PARBORU : di hamu raja ni amang boru nami raja si (...)

Nakin takkas do di pasahat hamu tu hami tudu-tudu ni sipanganon namarsaudara


"Didok hata ni situa-tua

Andorang so ni seat raut

Parjolo ma ni seat hata".


Beha raja ni amang boru tar songon dia partording ni tudu-tudu ni sipanganon

Naung pina sahat munai tu hami

Sidok butima hami raja ni amang boru.


PROTOKOK PARANAK : mauliate ma di hamu hula-hula nami raja si(...)

Na manukun ma attong raja ih

Taringot ni tudu-tudu sipanganon i,

Nungga hu pasahat hami tu hamu, asa raja ih ma namangatur hon. Molo sian hami pamoruon muna na mangulahon ma hami raja nami.


Molo di ulaon taruhon jual olo do hatani parboru mandok si dapot solup ma hami


Molo di ulaon alap jual olo do paranak si dapot solup ma hami raja nami.


PROTOKOL PARBORU :molo dos rohatta amang boru.  Ala di alaman muna don hamu do umboto di dia dapur mu

Parang dohot sakalan muna.

Ba hamu ma amang boru na mangatur hon.


PROTOKOL PARANAK :nauli raja nami

Antar songonon manian konsep pambagian ni jambar on..


Molo namargigi tinggal mai di hami


Dohot ihur utuh mai di hami


Lain nai si bagi dua mahita raja nami


beha rajami nga uli di rohani ni raja ih..?


PROTOKOL NI PARBORU :mauliate amang boru, nauli .


Di ulahon ma na mabagi jambar.

Las di pasahat ma hombar tu sahatan na


Mauliate


Horas ma jala gabe

Gabe ma jala horas


"Asa tangan do botohon 

Jari-jari sapulu

Ujung nai sude doi

Marsiganjang-ganjangi

Jumolo hami marsantabi

 atik dia adong pandohonon nami

Na majolo hu manang di pudi

Asa nanget ma raja ih na laho manuturi di kolom komentar,Horas...


Posting Komentar

Silahkan Berikan Komentar Maupun Kritik Yang Membangun Dilarang Meninggalkan Komentar Yang Bersifat Asusila,Narkoba,Mari Hormati Ras,Agama,Dan Budaya.
👋HORAS👋

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak